Μαθήματα Αστρολογίας


Μαθήματα Αστρολογίας με συγκεκριμένες ερμηνείες που προέρχονται από την Ορφικοπυθαγόρεια και Πλατωνική παράδοση του Δωροθέου της Σιδώνας, του Πτολεμαίου, του Ηφαιστίωνος των Θηβών, του Πυθαγόρου και μαθητών του , του Πρόκλου, του Σπυρίδωνος Νάγου και μαθητών του και νεότερων αναφορών . Η διδασκαλία μας προσπαθεί να αποβάλει τις αόριστες ερμηνείες και να εντάξει την αστρολογία σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο επιστημονικής ορολογίας και υφής με παραδείγματα από την Ελληνική εσωτερική Φιλοσοφία, Μυθολογία, Ιατρική, Μουσική, Αριθμητική, Γεωμετρία, και Φυσική.

Μαθήματα Αστρολογίας

Μαθήματα Αστρολογίας


Σχολή αστρολογίας στην Αθήνα